Sử dụng quạt thông gió để điều hòa nhiệt độ trong và ngoài nhà xưởng 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up